top of page

Корпоративен  Социална отговорност

Социална отговорност

 

 

Hellenic Transport Containers SA  е определила корпоративната социална отговорност като неразделен и ключов елемент от своето стратегическо планиране, като поема отговорни инициативи и прилага специфични политики по отношение на: 

предоставяне на висококачествени услуги на своите клиенти
 

- управление на отпечатъка, който оставя върху местните общности и околната среда
 

нейното устойчиво развитие в полза на обществото и работниците
 


Корпоративната социална отговорност гарантира, че очакванията на всички заинтересовани страни (клиенти, служители, доставчици, местни общности и т.н.) се удовлетворяват във възможно най-голяма степен, по балансиран начин, в полза на обществото и Компанията, в съответствие с устойчивото развитие на компанията политика.
 

 

Hellenic Metaforiki Containers SA изпълнява изключително важен проект и  поддържа динамично  ВСИЧКИ ЗАЕДНО МОЖЕМ във всичките му действия. 

Събиране - Транспортиране - Съхранение - Разпределение на храни

 

 

bottom of page