top of page

Корпоративни  Социјална одговорност

Социјална одговорност

 

 

Hellenic Transport Containers SA  ја постави Корпоративната општествена одговорност како интегрален и клучен елемент на своето стратешко планирање, преземајќи одговорни иницијативи и спроведувајќи специфични политики во врска со: 

обезбедување на висококвалитетни услуги за своите клиенти
 

- управување со отпечатокот што го остава врз локалните заедници и животната средина
 

нејзиниот одржлив развој, за доброто на општеството и работниците
 


Корпоративната општествена одговорност гарантира дека очекувањата на сите засегнати страни (клиенти, вработени, добавувачи, локални заедници итн.) се исполнети колку што е можно повеќе, на балансиран начин, за доброто на општеството и на компанијата, во согласност со одржливиот развој на компанијата политика.
 

 

Hellenic Transport Containers SA спроведува исклучително важен проект и  поддржува динамично  СИТЕ ЗАЕДНО МОЖЕМЕ во сите нејзини акции. 

Собирање - Транспорт - Складирање - Дистрибуција на храна

 

 

bottom of page